Units verhuur

akkertransport.com
unitsverhuur.nl


Homepage · Units · Containers · Transport · Schaftwagens · Bouwhekken · Prijzen · Route · ContactEvenementen · Verkoop Occasions · Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

Download Algemene voorwaarden in PDF

Download Adobe Reader

 

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN
AKKER UNITS VERHUUR, GEVESTIGD TE LOPIKERKAPEL.

welke voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Utrecht op 2011
onder nummer
Akker Units Verhuur wordt in deze voorwaarden aangeduid als “Akker”.
De wederpartij van Akker wordt aangeduid als “huurder”.
1. Toepasselijkheid.
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Akker gedane aanbiedingen en
op alle tussen Akker en de huurder gesloten overeenkomsten.
b. De huurder die eenmaal met Akker onder de werking van deze voorwaarden heeft
gecontracteerd, wordt geacht bij eventuele volgende overeenkomsten met de toepasselijkheid
van deze voorwaarden te hebben ingestemd.
c. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de huurder wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
2. Het aanbod.
a. Alle aanbiedingen van Akker zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk
schriftelijk is bepaald.
b. De geldigheidsduur van het aanbod wordt in het aanbod bepaald. Indien in het aanbod
geen geldigheidsduur is opgenomen, is Akker te allen tijde gerechtigd het aanbod
in te trekken.
3. Totstandkoming overeenkomst.
a. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door Akker van de
opdracht. Na deze schriftelijke aanvaarding is annulering van de opdracht niet mogelijk.
b. Een overeenkomst, waaronder ook begrepen aanvulling op of wijziging van een
lopende overeenkomst, komt tevens tot stand zonder schriftelijke aanvaarding door
Akker van een opdracht, indien Akker is begonnen met de uitvoering van een opdracht.
c. Akker is bevoegd ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
4. De duur van de overeenkomst.
a. De huurperiode wordt gerekend in hele weken.
b. De huur vangt aan op de dag dat het gehuurde het terrein van Akker verlaat en eindigt
op de dag dat het gehuurde daar weer wordt afgeleverd.
c. Voor iedere vertraging in de teruggave van de gehuurde zaken na het verstrijken van
de overeengekomen huurperiode is de huurder een vergoeding verschuldigd gelijk aan
de huurprijs, onverminderd het recht van Akker op volledige schadevergoeding.
Wanneer de vertraging een gedeelte van een week omvat, wordt dat als een hele week
berekend.
5. De huurprijs.
a. Alle huurprijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief bijkomende kosten als
die van transport en mobiele kraan.
b. Akker is gerechtigd de huurprijs jaarlijks te herzien, per de eerste januari van dat
jaar.
c. De huurprijs wordt berekend per week, met en minimum van vier weken. Een
gedeelte van een week wordt als gehele week in aanmerking genomen.
6. Facturering en Betaling.
a. Akker is gerechtigd per week te factureren.
b. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder recht op
enige korting, inhouding, opschorting of verrekening.
c. bij niet tijdige of volledige betaling is de huurder vanaf de vervaldag, zonder ingebrekestelling,
een rente verschuldigd van 1 % per maand, tenzij de wettelijke handelsrente
hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente in rekening mag worden
gebracht.
d. Indien Akker buitengerechtelijke kosten moet maken om te komen tot voldoening
van zijn vordering, komen, mits huurder schriftelijk tot betaling is gemaand met een
termijn van twee weken, alle daaruit voortvloeiende redelijke kosten voor rekening van
huurder, met een minimum van 15% over de verschuldigde bedragen.
e. Akker is gerechtigd alle gedane betalingen in een door hem te bepalen volgorde te
doen strekken in mindering op de door huurder verschuldigde buitengerechtelijke kosten,
rente en hoofdsom, ongeacht een eventuele aanduiding door huurder bij de betaling.
f. Akker is te allen tijde gerechtigd voorafgaande zekerheid te verlangen.
7. Waarborgsom.
a. Akker is gerechtig een waarborgsom te vragen gelijk aan drie maanden huur als
zekerheid voor de juiste en volledige nakoming door huurder van al zijn verplichtingen
voortvloeiend uit de huurovereenkomst..
b. De waarborgsom is geen vooruitbetaling van de verschuldigde huur.
8. Transport.
a. Transport van het gehuurde geschiedt door Akker dan wel een door Akker in te schakelen
transporteur.
b. De kosten van transport en die van een eventueel in te schakelen mobiele kraan, zijn
voor rekening van de huurder.
c. Het is de huurder nooit toegestaan zelf het gehuurde te transporteren of te doen
transporteren, ook niet over korte afstand binnen het werkterrein van de huurder. Bij
overtreding verbeurt de huurder een onmiddellijk opeisbare boete gelijk aan de kosten
van dit transport indien Akker dit transport zelf zou hebben uitgevoerd.
d. Wanneer het transport vertraging oploopt door een toerekenbare tekortkoming van
huurder, is Akker gerechtigd de met de vertraging gemoeide transportkosten aan huurder
in rekening te brengen tegen de dan geldende tarieven.
9. Uitvoering van de overeenkomst.
a. De huurder draagt op eigen kosten zorg voor de van overheidswege benodigde vergunningen
en ontheffingen voor het gebruik van het gehuurde. De daarmee verbonden
kosten, waaronder begrepen eventuele boetes wegens niet naleven van de voorgeschreven
regels, zijn voor rekening van de huurder.
b. De huurder is verplicht er zorg voor te dragen dat Akker de overeenkomst naar
behoren kan uitvoeren. Daartoe dient hij Akker tijdig de nodige aan- en afvoerinstructies
te geven en zorg te dragen voor een toegankelijke laad- en losplaats voor het
gehuurde.
c. De huurder is zelf verantwoordelijk voor eventuele aansluiting van het gehuurde op
het riool en op water-, gas-, electriciteitsnet.
d. Wanneer de data van laden of lossen van het gehuurde niet zijn vastgesteld, is de
huurder verplicht Akker twee werkdagen van te voren mee te delen wanneer het
gehuurde kan worden afgeleverd dan wel weg gehaald.
e. Wanneer de uitvoering van de overeenkomst, waaronder begrepen het transport, vertraging
oploopt door een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de huurder,
wordt de huurperiode verlengd met de duur van de vertraging, onverminderd het recht
van Akker op volledige schadevergoeding.
10. Gebruik, onderhoud en herstel.
a. Akker draagt er zorg voor dat het gehuurde in goede staat, overeenkomstig het
beoogde gebruik, wordt afgeleverd.
Eventuele gebreken aan het gehuurde bij aflevering dienen binnen twee werkdagen na
aflevering schriftelijk aan Akker te worden gemeld, bij gebreke waarvan de gebreken
geacht worden het gevolg te zijn van het gebruik door huurder.
b. Gebreken die tijdig binnen twee werkdagen na aflevering zijn gemeld, worden door
Akker terstond hersteld, voor eigen rekening.
c. Huurder is verplicht het gehuurde in goede staat te houden. Huurder zal zelf voor
eigen rekening zorg dragen voor geringe en dagelijkse reparaties aan het gehuurde.
d. Alle schade en gebreken aan het gehuurde dienen terstond aan Akker te worden
gemeld, onder opgaaf van alle bijzonderheden.
Herstel geschiedt door Akker, tenzij huurder schriftelijk toestemming heeft verkregen
van Akker de herstelwerkzaamheden zelf uit te voeren.
Alle kosten van herstel zijn voor rekening van de huurder.
e. Het is huurder niet toegestaan wijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen,
behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Akker. Akker kan aan die toestemming
voorwaarden verbinden.
f. Akker is bevoegd gedurende de huurtijd de toestand van het gehuurde te inspecteren.
Huurder is verplicht Akker of diens vertegenwoordiger daarvoor toegang te verlenen.
g. Huurder is gehouden het gehuurde na afloop van de huurtermijn schoon en in goede
staat op te leveren, inclusief de bijbehorende sleutels.
Akker zal het gehuurde daartoe inspecteren en een lijst van gebreken opstellen. Deze
inspectie vindt bij voorkeur ter plaatse plaats, in aanwezigheid van huurder en anders
bij Akker zelf.
Bij constatering van gebreken zal Akker binnen 48 uur na het einde van de huurovereenkomst
huurder op de hoogte stellen van deze gebreken en de geschatte kosten van
herstel.
Huurder heeft vervolgens 48 uur om de gebreken en/of de geschatte kosten van herstel
te bestrijden.
Wanneer huurder dit nalaat of de gebreken en de kosten van herstel slechts gedeeltelijk
bestwist, is de door Akker opgestelde lijst van gebreken en de daarmee verbonden kosten
van herstel, althans het niet betwiste gedeelte van de lijst, bindend voor partijen.
11. Eigendom van de gehuurde zaken.
a. De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Akker.
Het is de huurder niet toegestaan derden enig recht op het gehuurde enig recht te verschaffen
noch het gehuurde onder te verhuren dan wel om niet aan derden in gebruik
af te staan.
b. In geval van beslaglegging op het gehuurde dient huurder terstond de beslaglegger
mee te delen dat het gehuurde eigendom is van Akker en dient huurder Akker te informeren
over het beslag.
c. In geval van diefstal of vermissing dient huurder onmiddellijk aangifte te doen bij de
politie en Akker te informeren, onder overlegging van kopie van het aangifteformulier/
proces- verbaal.
12. Aansprakelijkheid.
a. Akker is niet aansprakelijk voor schade die de huurder heeft geleden als gevolg van
een toerekenbare tekortkoming van Akker in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij
de schade aan Akker kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld.
b. De aansprakelijkheid van Akker is beperkt tot het bedrag dat zijn aansprakelijkheidsverzekeraar
terzake uitkeert.
c. Akker is niet aansprakelijk voor gevolgschade, noch voor schade geleden door derden.
13. Verzekering.
Huurder is aansprakelijk voor alle schade die het gehuurde gedurende de huurperiode
mocht oplopen.
Huurder is gehouden het gehuurde tegen nieuwwaarde te verzekeren met Akker als
begunstigde tegen alle gangbare risico’s die zich kunnen voordoen bij het door hem
beoogde gebruik van het gehuurde. In ieder geval vallen daar onder de risico’s van
brand, diefstal, vernieling.
Indien Akker geen begunstigde is, is huurder bij een schade gehouden op eerste verzoek
van Akker, het recht op uitkering te cederen aan Akker.
14. Ontbinding van de overeenkomst.
a. Akker is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
1. huurder ondanks ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van
enige op hem rustende verplichting;
2. huurder surseance van betaling wordt verleend, in staat van faillissement wordt verklaard,
een verzoek tot toepassing van een schuldsanering indient of anderszins op
enige wijze geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn
vermogen of een deel daarvan verliest;
3. huurder zijn bedrijfsvoering staakt.
4. Akker door overmacht niet in staat is zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst
na te komen en deze overmacht langer dan vier weken duurt.
b. ingeval van ontbinding van de overeenkomst zijn alle door huurder verschuldigde
bedragen onmiddellijk opeisbaar.
c. Akker is wegens voornoemde ontbinding van de overeenkomst nimmer tot enige
schadevergoeding gehouden.
15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

 

Top


Akker Units verhuur · Kortland 12 · 3412 KW Lopikerkapel · Utrecht · T 0348-508963 · info@unitsverhuur.nl
Copyright © 2014-2020 Akker Bedrijven · Webdesign De Groot 3D Design